Documents

Frequently Asked Questions

  
Yintoni intsholongwane yekhorona | Created Date : 2020/04/01 04:25:46 PM
Yintoni intsholongwane yekhorona

Yintoni iCOVID 19 ke yona | Created Date : 2020/04/01 04:24:24 PM
Yintoni iCOVID 19 ke yona

Ziintoni iimpawu zeCOVID 19 | Created Date : 2020/04/01 04:23:09 PM
Ziintoni iimpawu zeCOVID 19

Yintoni endinokuyenza ukuzikhusela nokuthintela ukusasazeka kwesi sifo | Created Date : 2020/04/01 04:13:58 PM
Yintoni endinokuyenza ukuzikhusela nokuthintela ukusasazeka kwesi sifo

Ingaba sikhona isigonyo iyeza okanye unyango lweCOVID 19 | Created Date : 2020/04/01 02:16:22 PM
Ingaba sikhona isigonyo iyeza okanye unyango lweCOVID 19

Ingaba isasazeka njani iCOVID 19 | Created Date : 2020/04/01 02:16:00 PM
Ingaba isasazeka njani iCOVID 19